3-) Eğitim Teknolojisinde Temel Kavramlar

Eğitim Nedir?

egitim

İnsanın doğumuyla başlayıp ölümüyle son bulan süre içerisindeki kültürlenmeye denir. Bu süreçte amaç bireyin istenilen doğrultu üzerinde hal ve hareketlerinde değişim meydana getirmektir.

Teknoloji Nedir?

İnsanlar ihtiyaçları karşısında geliştirdiği bilimi hayatını kolaylaştırmak için uygulamasıdır, doğaya üstünlük sağlamaktır.

Eğitim Teknolojisi Nedir?

edtechteacher

  • İnsanın öğrenmesi olgusunun tüm yönlerini içeren problemleri sistematik olarak analiz etmek, bunlara çözümler geliştirmek üzere ilgili tüm unsurları (insan gücünü, bilgileri, yöntemleri, teknikleri, araç-gereçleri, düzenlemeleri vb.) işe koşarak uygun tasarımlar geliştiren uygulayan, değerlendiren ve yöneten karmaşık bir süreçtir.
  • Öğrenme-öğretme süreçlerinin tasarlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi işidir. (Alkan, 1998)

Eğitim Teknolojilerinin Kapsamı

Eğitim teknolojileri, tanımı gereği pek çok bilimsel alandan faydalanan ve yine pek çok farklı ortama katkı sağlayan bir çalışma alanıdır. Öğrenme teorileri, psikoloji, bilişim teorileri, iletişim, sosyal ilişkiler ve konu alanlarına özgü bilgiler, öğretim teknolojilerinin değişik aşamalarında yer alırlar. Bu sebeple, öğretim teknolojilerinin kapsamının açık bir şekilde belirtmek faydalı olacaktır. Daha farklı gruplamalar mümkün olsa da, kapsam burada sekiz başlık altında incelenecektir: öğrenme kuramı, öğretim kazanımları, öğretim yöntem ve teknikleri, öğretim ortamları tasarımı, öğretim araç ve gereçleri, öğrenci, öğretmen ve değerlendirme.

1234

Öğrenmenin oluşması ve pekişmesi için bazı temel kurallar vardır:

1. Öğrenme, öğrenmeye hazır olmakla oluşur.

2. Öğrenme, motivasyonla oluşur.

3. Öğrenme, alıştırma tekrarla oluşur.

4. Öğrenme, öğrenenin aktif katılımıyla oluşur.

5. Öğrenme, öğrenme materyallerinin kullanımıyla oluşur.

Öğrenme süreci dört şekilde gerçekleşmektedir. Bunlar:

1. Hissederek öğrenme,

2. Gözlemleyerek öğrenme,

3. Düşünerek öğrenme,

4. Yaparak öğrenmedir.

Öğretim Araçları ve Gereçleri

Araç gereçler öğretim teknolojisinin etkisini arttırmak için kullanılan hemen hemen tüm malzemeleri kapsar. Pek çok araç gerek türleri vardır: gerçek nesneler, posterler, bulmacalar, çalışma yaprakları (yansıtılmayan materyaller); bilgisayar, projeksiyon, tepegöz (yansıtılan materyaller); radyo, televizyon (görsel işitsel). Sınıf ortamında öğretimin etkinliğini arttırmak açısından bu araçlardan yararlanabiliriz. Unutulmamalıdır ki, öğretim teknolojileri bu araçların kullanımının ötesinde geliştirilmesinde de başvurulan bir çalışma alanıdır.

Reklamlar