1-) 3 Aşamalı Model

3 AŞAMALI ÖĞRETİM MODELİ

images

FEN EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

OECD ve diğer belli başlı ülkelerin katıldığı PISA (Program for İnternational Student Assessment – Uluslararası Öğrenci Başarısını Belirleme Programı )  ve TIMSS  ( Trends in İnternational Mathematics and Science Study – Uluslararası Matematik ve Fen Başarısını Belirleme Programı ) gibi uluslararası değerlendirmeler , eğitimin hemen her dalında , özellikle fen ve matematik alanlarında  Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu çarpıcı bir şekilde işaret etmektedir.

Türkiye , 1999 yılında 8. sınıflar arasında yapılan ve 38 ülkenin katıldığı 3. Uluslararası Matematik ve Fen Araştırmasına (TIMSS 1999) katılmıştır.Türkiye bu araştırmada 38 ülke arasında ; Fen Bilimlerinde 33. sırada ve ortalaması 433′ tür.TIMSS 1999 sonuçları Türkiye’nin fen bilimleri ve matematikte sağladığı başarının karşılaştırma yapılan ülkelerin ortalama başarı düzeylerinden çok daha düşük düzeyde olduğunu göstermiştir.
Bu araştırmaların sonuncusu olan ve 49 ülkenin yer aldığı TIMSS 2007′de ise Türkiye fen bilimlerinde OECD ülkeleri arasında sonuncu sırada olmasının ötesinde Bahreyn , Bosna Hersek ve İran gibi ülkelerin arkasında yer alması sorunun önemini açıkça ortaya koymaktadır.
PISA 2006 sonuçlarına göre ise Türkiye PISA 2003′te olduğu gibi fen bilimleri ve matematikte OECD ülkeleri arasında sondan ikinci sırada yer almaktadır.Türkiye programa katılan 57 ülke arasında , fen bilimlerinde 47. sırada yer almaktadır.Bu sıralamaya göre Türkiye fen bilimlerinde Ürdün , Tayland , Romanya , Karadağ , Meksika , Endonezya , Arjantin , Brezilya , Kolombiya , Tunus , Azerbaycan , Katar ve Kırgızistan’ın önünde , fen bilimleri ve matematikte ise ; Uruguay , Bulgaristan , Şili , Sırbistan , Yunanistan gibi ülkelerin arkasında yer almaktadır.
Öğrencilerin fen derslerinde başarısız olmalarının nedeni;

♦  Fen derslerini zevkli bulmamaları
♦  Gelecek kaygısı nedeniyle öğrencilerin sevmediği meslekleri seçmeleri (meslek seçimi)
♦  Öğrencilerin fen derslerine karşı olumsuz tutumları

Fen bilimlerine karşı olan bu tutumu ortadan kaldırmak için ; PARSEL projesi oluşturulmuştur.Bu projenin amacı; fen okuryazarlığının geliştirilmesi ve fen öğretiminin günlük hayatla daha uyumlu hale getirilerek populerleştirilmesidir.

PROFILES


PROFILES ( Bilim Yoluyla Sorgulamaya Dayalı Öğrenme ve Eğitim Üzerine Mesleki Yansıma Odaklı Bir Program ) Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı tarafından desteklenen bir  ‘Topluma Bilim Projesi’ dir.
PROFILES, sorgulamaya dayalı bilim öğretimini , öğretmenlerin daha etkili öğretim yöntemlerini benimseyerek kendine güvenlerini arttırma yoluyla ve bu konuda eğitimle ilgili kişi ve kurumların da desteğini alarak gerçekleştirilir.Böylece, okullarda uygulanan fen öğretiminin değişen amaçlarının daha iyi anlaşılmsına katkıda bulunur.
PROFILES’ın yenilikçi yönü , öğretmenleri varolan fen öğretim materyallerini daha etkili kullanarak ve uzun soluklu hizmet öncesi ve hizmet içi mesleki gelişim programları düzenleyerek desteklemesidir.Mesleki gelişim programları , eğitimle ilgili kişi ve kurumların görüşleri alınarak ve öğrenci ihtiyaçları gözönünde bulundurularak gerçekleştirilir.
Proje öğretmen işbirliğine dayanır.Öğretmen işbirliğiyle hedeflenen fen konularını içeren, sorgulamaya dayalı fen öğretimini benimseyen ve diğer fen konuları için örnek oluşturabilecek şekilde hazırlanmış öğretim materyallerinin fen derslerinde kullanılmasıdır.Başarı bu projede çağa uygun fen öğretimi geliştirme konusunda öğretmenin kendisine güveninin oluşması ve öğrencilerin bilime ve öğrenci merkezli sorgulamaya dayalı fen öğrenimine yönelik olumlu tutum geliştirmesine bağlı olarak değerlendirilir.
Projede yöntem ve yaklaşımların paylaşılması , eğitimle ilgili kişi ve kurumlardan gelen görüşlerin alınması ve süregelen değerlendirmelerin olması bu projenin diğer önemli hedeflerindendir..Projede yöntem ve yaklaşımların paylaşılmasını ”lider öğretmenler” ile gerçekleştirilir.Bu öğretmenler hizmet öncesi ve hizmet içi düzeyde diğer öğretmenlerin eğitimine ve ulusal çapta eğitimle ilgili diğer kişi ve kurumlar için çalıştaylar düzenlenmesinde önemli roller oynayacaklardır.
PROFILES projesinden beklenen fen eğitimini daha anlamlı hale getirmesi , fen eğitiminin 21. yüzyılın bilimsel gelişmelerine ayak uydurmasına önayak olması ve bilimsel okuryazarlık için sorgulamaya dayalı fen eğitimini sınıflarımıza taşımasıdır.Bu beklenti kültürel farklılıklar ve özellikle cinsiyet farklılıkları göz önünde bulundurularak gerçekleştirilecektir.

3 AŞAMALI ÖĞRETİM MODELİ

1.AŞAMA

eylul-2012-iliski-resim-1


Öğrencilerin dikkatini konuya çekecek bir senaryo olmalıdır.Senaryo soru cümlesi olan bi başlık içermelidir.Bu başlık problemi oluşturur.Senaryo ve başlık sosyo-bilimsel konular içermeli , ilginç ve çarpıcı olmalıdır.Senaryoda FTTÇ ( Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre ) ve TD ( Tutum ve Değerler ) yer verilmelidir.
Seçilen ünite ile ilgili kazanımları içermelidir.

2.AŞAMA

imagesca2kftcu


  Bu aşamada konuyla ilgili yazılan senaryoya uygun olarak deney tasarlanması gerekiyor.Deneyin BSB (Bilimsel Süreç Becerisi ) kazanımlarını göz önünde bulundurularak hazırlanması gereklidir.Tahmin , çıkarım , operasyonel tanımlama , veri toplama gibi işlemleri kullanabilecekleri deney tasarımı olmalı ve bu işlemler sonucu elde ettikleri verileri arkadaşlarıyla paylaşabilecekleri bir ortam olmalıdır.Deney ve yapılan etkinlikler sonucunda probleme bir sonuç elde edilmesi gereklidir.

3.AŞAMA


  Bu aşamada elde edilen sonuçları tartışabilecek ve karar verebilecekleri bir ortam gereklidir.Bu ortamda vericekleri karar problem durumu ile ilgili bir çözüm olmalıdır.Eğer bir çözüm olamıyorsa 2. aşamaya geri dönülmelidir.
→ 3 aşamalı öğretim modelinde 3 çeşit öğretmen vardır.
1. öğretmen ; Yapılandırılmış (Structured ) öğretmen modelidir.Bu öğretmen öğrencilerine deney yaptırdığı zaman deneyin bütün aşamalarını öğrencilerine anlatır.Öğrenci aşamalara göre deneyi yapar.
2. öğretmen ; Rehber ( Quided ) öğretmen modelidir.Bu öğretmen öğrencilerine deney yaptırdığı zaman öğrencilerine deneyin malzemelerini söyler.Öğretmen ve öğrenci deneyi birlikte yapar.Öğretmen öğrencilerine ilk olarak hangi malzemenin kullanılacağını , sonra ki aşamanın ne olacağını sorular sorarak bulmasını sağlar.
3. öğretmen ; Açık ( Open ) öğretmen modelidir.Bu öğretmen öğrencilerine sadece deney yapılacak konu ile ilgili bilgiler verir.Deneyi öğrencinin tasarlamasını ister.
3 aşamalı öğretim modelinde en uygun öğretmen tipi rehber öğretmendir.

Reklamlar